Voorwaarden en bepalingen

Welkom bij Dahab Dream Kite!

Deze voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Dahab Dream Kite, gevestigd op https://dahabkitesurfing.com/.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf Dahab Dream Kite niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle op deze pagina vermelde voorwaarden.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de voorwaarden van het Bedrijf. "Het Bedrijf", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons Bedrijf. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar de aanbieding, aanvaarding en tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Onderneming, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van bv. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden als onderling verwisselbaar beschouwd en verwijzen dus naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door Dahab Dream Kite te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van Dahab Dream Kite.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Dahab Dream Kite en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Dahab Dream Kite. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt dit van Dahab Dream Kite voor uw eigen persoonlijk gebruik raadplegen, onderworpen aan de beperkingen die in deze termen en voorwaarden worden gesteld.

U mag niet:

 • Herpubliceer materiaal van Dahab Dream Kite
 • Materiaal van Dahab Dream Kite verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van Dahab Dream Kite
 • Inhoud van Dahab Dream Kite herverdelen

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Dahab Dream Kite filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen commentaren voordat ze op de website staan. De commentaren weerspiegelen niet de meningen en de adviezen van Dahab Dream Kite, zijn agenten en/of filialen. De commentaren weerspiegelen de meningen en de opinies van de persoon die hun meningen en opinies plaatst. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetten, zal Dahab Dream Kite niet aansprakelijk zijn voor de Commentaren of voor enige aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Commentaren op deze website.

Dahab Dream Kite behoudt zich het recht voor alle Reacties te controleren en alle Reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de commentaren op onze website te plaatsen en beschikt over alle nodige licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De commentaren maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te bevorderen of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent Dahab Dream Kite hierbij een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om deze te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlink naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze Website plaatsen:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlinegidsen kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als ze naar de websites van andere vermelde bedrijven linken; en
 • Systeemwijde Geaccrediteerde Bedrijven, behalve wervende non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Wij kunnen andere linkaanvragen van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com community sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • distributeurs van online gidsen;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en advieskantoren; en
 • onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

Wij keuren linkaanvragen van deze organisaties goed als wij besluiten dat: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een kwaad daglicht stelt; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Dahab Dream Kite compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Indien u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar Dahab Dream Kite. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van alle URL's van waaruit u een link naar onze website wilt plaatsen, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Erkende organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door het gebruik van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen gebruik van het logo of ander artwork van Dahab Dream Kite zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentie overeenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina's die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op enigerlei wijze wijzigen.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Er mogen geen links op een website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kunnen worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maken op of anderszins een schending vormen van de rechten van derden, of die inbreuk of andere schending van die rechten bepleiten.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons tevens het recht voor deze voorwaarden en het linkingbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en u te houden aan deze linkvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website

Indien u een link op onze Website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht dit te doen of direct op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • onze of uw aansprakelijkheid uit te sluiten die volgens het toepasselijke recht niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.